Polvo: Malowanie proszkowe, lakiernia proszkowa, piaskowanie, śrutowanie

Oferta

Nasze usługi oferujemy wszystkim za­in­te­re­so­wa­nym branżom. Ob­słu­gu­je­my bu­dow­nic­two, przemysł, mo­to­ry­za­cję i innych. Malujemy stal czarną, ocyn­ko­wa­ną i aluminium, wykonując malowanie proszkowe.

Stosujemy farby proszkowe zewnętrze (po­lie­stro­we), we­wnętrz­ne (epok­sy­do­we i mieszanki poliestrowo-epok­sy­do­we), w każdym dostępnym kolorze RAL i NCS.  Używamy farb o różnych struk­tu­rach i połysku, uzyskując po­wierzch­nie re­ali­zu­ją­ce naj­bar­dziej wymyślne wizje pro­jek­tan­tów.

Nasza wydajność w za­leż­no­ści od rodzaju ma­lo­wa­nych elementów, wynosi od 500 m²  do 1000 m² malowanej po­wierzch­ni na dobę. Transport we­wnętrz­ny pozwala na malowanie elementów do 1000 kg. Jesteśmy więc przy­go­to­wa­ni do realizacji nietypowych i dużych zleceń dla wielu kon­tra­hen­tów jednocześnie.